Mad i Guam

Lokal tid:
19:46:56
Hava Java Cafe

Hava Java Cafe

Suite 102, 148 Aspinall Avenue, Hagåtña
cafeLæs mere
The Mermaid Tavern and Grille

The Mermaid Tavern and Grille

140 Aspinall Ave., Suite 101, Hagåtña
barLæs mere
MainStreet Delicatessen & Bakery

MainStreet Delicatessen & Bakery

Hagåtña
bakeryLæs mere
Mighty Purple Cafe
Marble Slab Creamery (Hagatna)

Marble Slab Creamery (Hagatna)

138 West Seaton Blvd, Hagåtña
foodLæs mere
Submarina California Subs (Hagatna)

Submarina California Subs (Hagatna)

138 W Seaton Blvd, Hagåtña
meal_takeawayLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning