Hospital i Guam

Åben kort
Lokal tid:
01:56:20

New Beginnings

Chalan Santo Papa Juan Pablo Dos, Hagåtña
hospitalLæs mere

VA Guam Community Based Outpatient Clinic

7, Tutuhan
hospitalLæs mere

U.S. Naval Hospital

Bldg #50, Farenholt Avenue, Tutuhan
hospitalLæs mere

Corpsman Academy

1128 South Marine Corps Drive, Tamuning
hospitalLæs mere

Guam Behavorial Health and Wellness Center

Tamuning
hospitalLæs mere

Guam Memorial Hospital

850 Governor Carlos G Camacho Road, Tamuning
hospitalLæs mere

Audiological Associates Professional Hearing Center

Suite 305, 545 14, Tamuning
hospitalLæs mere

American Medical Center Mangilao

263 Vietnam Veterans Memorial Hwy, Mangilao
hospitalLæs mere

Guam Regional Medical City

133, Tun Luis Bali Tres, Dededo
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning