Måltid takeaway i Guam

Åben kort
Lokal tid:
01:56:17

Submarina California Subs (Hagatna)

138 W Seaton Blvd, Hagåtña
meal_takeawayLæs mere

Tokyo Mart Express

302, South Route 4 O'Brien Drive 4, Hagåtña
meal_takeawayLæs mere

China Wok

199 Chalan San Antonio Suite 200, Tamuning
meal_takeawayLæs mere

Charleys Philly Steaks GPO

199 Chalan San Antonio Suite 200, Tamuning
meal_takeawayLæs mere

sbarro

199 Chalan San Antonio Suite 200, Tamuning
meal_takeawayLæs mere

Chili's Grill & Bar

225 Chalan San Antonio, Tamuning
meal_takeawayLæs mere

Pizza Hut

Mangilao Marketplace, 124 Jesus Mariano Street, Mangilao
meal_deliveryLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning