Museum i Guam

Åben kort
Lokal tid:
12:00:55

Guam Museum (Department of Chamorro Affairs)

193 Chalan Santo Papa Juan Pablo Dos Hagåtña Guam 96910, 193 Chalan Santo Papa Juan Pablo Dos, Hagåtña
museumLæs mere

To'lai Acho

Archbishop Felixberto Flores Street, Hagåtña
museumLæs mere

Senator Angel Leon Guerrero Santos Latte Stone Memorial Park

West O'Brien Drive, Hagåtña
museumLæs mere

Pacific War Museum

6, Hagåtña
museumLæs mere

Latte of Freedom

West of the Boat Basin on Route 1 Asan,, Marine Corps Drive, Hagåtña
museumLæs mere

Såggan Kotůran Cultural Center

Tumon Heights Road, Tamuning
museumLæs mere

Sagan Kotturan Chamoru Cultural Center Guam

Ipao,, 14B, Tamuning
museumLæs mere

차모로 컬쳐센타

Tamuning
museumLæs mere

Barrigada Branch Library

177, San Roque Drive, Barrigada
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning