Kirke i Guam

Lokal tid:
20:52:36
Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica

Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica

207 Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
churchLæs mere
Agana Heights Baptist Church
Guam-Micronesia Mission of Seventh-day Adventists

Guam-Micronesia Mission of Seventh-day Adventists

290 Chalan Palasyo,, Tutuhan
churchLæs mere

Agana Heights Seventh-day Adventist Church

Tutuhan
churchLæs mere
Marianas Christian Fellowship

Marianas Christian Fellowship

181 E. Marine Corps Drive, Hagåtña
churchLæs mere
Nuestra Senora de Las Aguas Church

Nuestra Senora de Las Aguas Church

139 B, Mongmong 96910, Sergeant Roy T. Damian Jr. Street, Guam
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning