Pizza Hut i Mangilao

Åben kort
Lokal tid:
13:53:46
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Mangilao Marketplace, 124 Jesus Mariano Street, Mangilao, 96923
Kontakter telefon: +1 671-734-0001
Hjemmeside: www.pizzahuthawaii.com
Latitude: 13.4375886, Longitude: 144.7950772
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Suanita Yoma

  Suanita Yoma

  ::

  One of pizza place to hang out and grab a quick bite.

 • Michelle Manahane

  Michelle Manahane

  ::

  A go to for a quick dinner and to satisfy hungry kiddos

 • Art Aguero

  Art Aguero

  ::

  Quick service. Friendly counter workers. Pizza was a bit oily and salty to my liking.

 • Robert Terry

  Robert Terry

  ::

  Love Pizza Hut! Staff is awesome!!

 • Chris Aquino

  Chris Aquino

  ::

  We all know how much pizza once in awhile is great.

Nærmeste Måltid levering:

Papa John's Pizza Guam

482 Route 10 Vietnam Veteran HWY, Mangilao
meal_deliveryLæs mere

Papa John's Pizza Guam

267 South Marine Corps Drive Tamuning GU, 96913, 267 South Marine Corps Drive, Tamuning
meal_deliveryLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning