Punkt af interesse nær ved 13.476534, 144.756826

Lokal tid:
16:01:03
Onward Beach Resort Guam

Onward Beach Resort Guam

Governor Carlos G Camacho Road, Tamuning
lodgingLæs mere
Sheraton Laguna Guam Resort

Sheraton Laguna Guam Resort

470 30A, Tamuning
lodgingLæs mere
Hotel Santa Fe Guam

Hotel Santa Fe Guam

132 Lagoon Drive, Tamuning
lodgingLæs mere
Hilton Guam Resort & Spa

Hilton Guam Resort & Spa

202 Hilton Road, Tamuning
spaLæs mere
Tamuning Plaza Hotel

Tamuning Plaza Hotel

960 South Marine Corps Drive, Tamuning
lodgingLæs mere
Days Inn Guam-Tamuning

Days Inn Guam-Tamuning

155 Ypao Road, Tamuning
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning